Ordningsregler

För att uppnå en hög säkerhet och trivsel i Marinan, har KSSS beslutat att upprätta ordningsregler som varje båtägare är skyldig känna till och följa.

Förtöjning

 • Båtägaren är skyldig att se till att båten är förtöjd på ett betryggande sätt.
 • Båten skall vara förtöjd med dubbla tampar mot brygga och boj och ha ryckutjämnande förtöjningsdon.
 • Vid nyttjanderättstidens slut (på hösten) skall samtliga förtöjningsdon och låskättingar vara borttagna från båtplatsen. Kvarlämnade tampar, kättingar och ryckdämpande fjädrar innebär en risk för skada på bryggan och för dem som promenerar längs våra bryggor. 
 • Båtar som ligger vid Y-bom skall även ha ryckutjämnande förtöjningsdon mot Y-bommen.
 • Förtöjningsgodset skall vara väl dimensionerat för båten.
 • Båtägaren kontrollerar att förtöjningspunkterna i bryggan, ringen, bygeln, y-bommen eller annan anordning sitter ordentligt fast och är dimensionerade för den båt som ligger på platsen. Skulle brister upptäckas, kontakta omgående hamnpersonalen.
 • Båten skall ha minst tre (3) rätt dimensionerade fendrar på vardera sidan.
 • Tänk på att spänna ut fall och skot från masten så de inte orsakar störande ljud.

Kom ihåg att det är du som båtägare som ansvarar för att din båt är rätt förtöjd.

Tänk på att alltid förtöja för storm!

El och vatten

 • El och vatten levereras under hyresperioden 1 maj – 15 oktober.
 • Inkoppling får inte ske av elutrustning som kräver högre effekt än vad uttaget är avsett för. Endast ett uttag per båt får användas. Eluttagen är till för alla gäster, det går inte att "abbonera" på ett uttag.
 • Alla kablar skall vara jordade och utan skarvar mellan eluttaget och båtens elintag. Kablar som inte används skall tas bort.
 • Eluttagen på bryggorna får endast tillfälligt användas till handverktyg och batteriladdning.
 • Båtägare får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla av något slag.
 • Båtägaren ansvarar för att all ansluten elektrisk utrustning är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter.
 • KSSS ansvarar inte för uppkomna skador orsakade av galvaniska strömmar. Använd helst en isolationstransformator. 
 • Båtägaren skall, efter användandet av vattenslang, rulla upp slangen på dess hållare vid tappstället.
 • Endast speciell vattenkrannyckel får användas på tappställen där så erfordras. Vattenkrannycklar tillhandahålls av hamnvärdarna.

Tänk på att begränsa ditt nyttjande av el och vatten. Slösa inte!

Jollar

 • Jollar skall endast ligga på jollebryggan eller på båtägarens svajplats. Jollar får inte förvaras på eller under bryggorna.
 • Jollar skall ha en för året aktuell dekal. Extradekal till jollen tillhandahålls av hamnkaptenen.
 • Omärkta jollar och jollar som ligger kvar efter den 15 oktober avlägsnas och förverkas av KSSS.

Hastighet

 • I hela hamnområdet gäller högst 5 knop. Farten skall alltid hållas så låg att inga olägenheter uppstår.

Sopor och annat avfall

 • Hushållssopor från båten skall läggas i därför avsedda kärl. Sopkärl för hushållssopor finns vid hamnkontoret och vid vändplanen vid bensinstationen.
 • Annat avfall (förutom miljöfarligt) skall läggas i containern vid vändplanen vid bensinstationen.
 • Miljöfarligt avfall, spillolja, batterier m.m. skall lämnas på återvinningscentral.
 • Båttoaletter med direktutsläpp får inte användas inom hamnområdet. Sugtömning av toaletter görs vid bensinstationen mot en avgift.

Är du osäker – kontakta hamnvärdarna för råd!

Grillning

 • Att grilla eller använda öppen eld på bryggor, i båtar och i området i övrigt är absolut förbjudet!

Använd istället vår trevliga grillstuga vid hamnkontoret!. Nyckel finns på hamnkontoret

Lyftkranarna

 • Lyftkranarna får endast användas av båtägare som genomgått krankurs, övriga gäster hänvisas till kansliet.
 • Stora kranens maxbelastning (3 ton) får inte överskridas.
 • Lilla kranens maxbelastning (1 ton) får inte överskridas. (Avser kranen på piren). 

Sjösättningsramperna

 • Sjösättningsramperna får belastas med max. 1 200 kg för båt och trailer.

Parkering

 • Bilar och släpvagnar skall parkeras på angivna parkeringsplatser, annars riskerar ägaren att få kontrollavgift.

Vägbommen vid Kansliet

 • Vägbommen vid Kansliet har tillkommit för att begränsa onödig trafik på hamnplanen. Kontakta kansliet för öppning av bommen.

Landplatser

 • Båt och trailer måste vara placerade inom den egna parkeringsrutan.
 • Bilar får inte parkeras inom hamnområdet förutom vid lossning och lastning.
 • Båten måste vara ordentligt förankrad i trailern.
 • Trailerns bromsar måste vara ansatta då den står parkerad.
 • Båtens fall och annat gods måste spännas ut så att de inte orsakar missljud.
 • Det är båtägarens ansvar att platsen är snygg och städad. 
 • Pirens och bryggans trävirke får inte belastas med bil eller trailer. Kör endast på asfalten.
 • Båt och trailer måste avlägsnas från platsen senast tre dagar innan Olympiska regattan. De kan åter parkeras på respektive plats efter regattan.

Övrigt

 • De vita brygglådorna på Hotellbryggan skall tömmas efter varje säsong.
 • För allas trevnad följ hamnpersonalens råd och tillrättavisningar.
 • KSSS kan i undantagsfall hyra ut båtplatsen i 2:a hand, dock max i 2 år.
 • Hamnkontoret är bemannat juni – augusti. Övrig tid se nedan.

Kontakt

KSSS hamnkapten Ossian Ljungqvist nås via e-post: [email protected] eller på mobil tfn 070-678 41 86.
Hamnkontoret nås via e-post: [email protected]