Styrelse & kommittéer

KSSS styrelse består av styrelsens ordförande, sekreterare, skattmästare, intendent och klubbmästare samt ytterligare tio ledamöter, vilka samtidigt antingen sitter som ordförande i någon av KSSS permanenta kommittéer alternativt har ställning som konsultativ ledamot. Två ledamöter väljs till styrelsens vice respektive andre vice ordförande.

KSSS styrelse

Namn  Roll  E-post adress 
Patrik Salén Ordförande ordfö[email protected]
Lotta Schibbye-Fredrikson 1:a vice ordförande [email protected]
Viktor Ryd Intendent [email protected]
Hedda Svensson Klubbmästare [email protected]
Mark Hallquist Sekreterare, 2:a vice ordförande [email protected] 
Claes Gauffin Skattmästare [email protected]
Carl Johan Willdal Ordf. Aktivitetskom. [email protected]
Rebecka Harding Ordf. Bankappseglingskom. [email protected]
Johan Holmberg Ordf. Båtkom. [email protected]
Johan Rockström Ordf. Havskappseglingskom. [email protected]
Iohn Ryott Ordf. Informationskom. [email protected]
Robert Hansson Ordf. Internationella kom. [email protected]
Josephine Engstrand Ordf. Juniorkom. [email protected]
Andreas Nordin Ordf. Långseglingskom. [email protected]
Martin Wigforss Ordf. Träningskom. [email protected]
Magnus Groth Konsultativ ledamot [email protected]
Göran Edin Konsultativ ledamot [email protected]

 

Aktivitetskommittén

Aktivitetskommitténs uppgift är att verka för att få fler kvinnor att segla och engagera sig i seglingssporten. Arbetet riktas främst mot medlemmar som lämnat tränings- och lägerverksamheten med målsättningen att inspirera fler att fortsätta att vara engagerade i Sällskapet.

Bankappseglingskommittén

Bankappseglingskommitténs verksamhet syftar i huvudsak till att främja och understödja bankappsegling i alla dess former och format, i företrädesvis kölbåtar samt flerskrov, vid KSSS samtliga anläggning.

Båtkommittén

Båtkommitténs verksamhet omfattar utbildning i hantering av motorbåtar för funktionärer, ledare, instruktörer, tränare, och medlemmar samt stöd till kappseglingsverksamheten med motorbåts förare och funktionärsbåtar.

Finanskommittén

Finanskommittén skall följa KSSS ekonomiska utveckling och fortlöpande föreslå åtgärder i syfte att förbättra ekonomin. Vidare skall Finanskommittén följa förvaltningen av fonder och andra tillgångar. Målsättningen med ovanstående är att över tiden tillse att KSSS ekonomi är så god att klubben kan uppnå de mål som styrelsen sätter för verksamheten.

Havskappseglingskommittén

Havskappseglingskommitténs huvudsyfte är att främja och utveckla havskappseglingen inom KSSS samt att genomföra internationellt förstklassiska evenemang inom gebitet.

Informationskommittén

Informationskommitténs arbete syftar till att ge såväl interna som externa målgrupper en korrekt bild av KSSS och dess verksamhet. Huvudsakliga kanaler för detta är KSSS Aktuellt, www.ksss.se samt annat informationsarbete såsom presskonferenser och mediahantering före, under och efter KSSS alla evenemang och verksamheter.

Intendentkommittén

Intendentkommittén ansvarar för planering och prioritering av nybyggnation, skötsel, underhåll och optimering av Sällskapets fasta anläggningar samt är behjälplig med expertkunskap vid genomförandet av detta.

Internationella kommittén

Internationella kommittén skall arbeta för att upprätthålla och utvidga samarbetsavtal med andra klubbar till gagn för KSSS medlemmar. En annan viktig del av kommitténs arbete kommer vara att öka det sportsliga utbytet för seglare – både för juniorer och seniorer genom ett utökat kontaktnätet utomlands. Kommittén ska också ha en dialog med KSSS utlandsrepresentanter samt kontaktpersonerna från våra utländska sammarbetsklubbar.

Juniorkommittén

Juniorkommittén huvudsakliga uppgift är att genom seglarläger, seglarskolor och annan juniorverksamhet stimulera och utveckla seglingskunnande och intresset för segling och båtsport bland Sällskapets juniormedlemmar.

Klubbkommittén

Klubbkommittén ansvarar för samordning och planering av klubbaktiviteter i samband med tävlingar och evenemang som arrangeras inom Sällskapet samt planerar och genomför fester, medlemsaftnar och andra sociala aktiviteter för medlemmarna.

Långseglingskommittén

Långseglingskommittén samarbetar med våra skandinaviska systerklubbar i långseglings- och eskaderverksamheten samt ordnar resor med seglingsanknytning. Målsättningen är att tillhandahålla ett balanserat utbud som passar alla kategorier av KSSS medlemmar. Utbudet skall kännetecknas av god kvalitet, trevlig stämning och hög tillgänglighet.

Träningskommittén

Träningskommitténs ansvarar för all träningsverksamhet och talangutveckling inom Sällskapet. I Träningskommittens uppgifter ingår även att handha frågor kring utveckling av Sällskapets elitseglare, planera och genomför kappseglingar i jolle-, bräd- och flerskrovsklasser samt handhar frågor härtill. 

 

Valnämnden

På förslag av styrelsen utser Sällskapet årligen vid årsmöte en valnämnd med uppgift att förbereda val vid nästföljande årsmöte av styrelseledamöter, kommittéledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

KSSS Elitråd